NORMATIVA DEL CICLE FORMATIU

 

El curs es farà de forma virtual per garantir la seva realització i continuïtat en les mateixes dates. 

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS 

 

Per formalitzar les inscripcions us demanem que llegiu i accepteu la normativa següent:

 

● El preu total del curs és de 250,00€ per persona o 400,00€ per dues persones de la mateixa entitat

 

Es considerarà la plaça reservada i ocupada quan s’hagi efectuat el pagament. Les places són limitades i se seguirà l'ordre d’inscripció en funció d’aquest pagament. 

 

Devolucions

Tindràs dret a que et retornem l’import abonat abans de l’inici del curs, sempre que ens informis per escrit enviant un correu a info@associaciodic.org , amb les dades d’inscripció i el número de compte corrent en el que s’haurà de fer la devolució, en els casos següents: 

 

1. Si aviseu 20 dies naturals abans de l’inici del curs se us retornarà l’import abonat. 

2. Si cancel·les la inscripció fins a 10 dies naturals abans de l'inici de la formació es retornarà l'import abonat restant el 50%. 

3. Us retornarem la quantitat íntegra de l’import abonat en qualsevol cas si la cancel·lació es deu a: 

 

● Raons mèdiques que t’impedeixin realitzar la formació i personal sanitari proporciona la certificació. 

● Causes mèdiques extremes d'algun familiar de primer grau o persona molt propera i personal sanitari proporciona la certificació. 

● Obligacions civils imposades per les autoritats, (deure de caràcter públic, ex. judici, obligació d’estar en un mesa electoral) després de la data de realització de la inscripció o matriculació. 

● Mort d'una persona familiar o persona molt propera. 

● Alguna altra raó que per a tu sigui de vital importància i creguis que hem de considerar. 

 

Les devolucions les farem dins dels 15 dies naturals següents a la recepció de la teva notificació de cancel·lació. No es faran devolucions de l'import abonat per cancel·lacions fetes amb 10 dies o menys abans de l'inici de la formació, quan la formació hagi començat o després d'haver finalitzat. 

Obtenció de certificats

Per a l’obtenció del certificat d’aquesta formació s’haurà d’haver assistit a un 90% de les hores lectives del curs.

Cancel·lacions.

L’Associació Drets i Ciutat podria posposar o cancel·lar una formació si no hi ha suficients persones inscrites o per causes de força major. En aquests cas, us retornaríem l’import abonat. 

Moltes gràcies per l’interès i la participació en els nostres cursos. 

NORMATIVA DEL CICLE FORMATIU

El curso se hará de forma virtual para garantizar su realización y continuidad en las mismas fechas.

NORMATIVA DE INSCRIPCIONES

Para formalizar las inscripciones os pedimos que lea y acepte la normativa siguiente:

 ● El precio total del curso es de 250,00 € por persona o 400,00 € por dos personas de la misma entidad

Se considerará la plaza reservada y ocupada cuando se haya efectuado el pago. Las plazas son limitadas y se seguirá el orden de inscripción en función de este pago.

Devoluciones

Tendrás derecho a que te devolvemos el importe abonado antes del inicio del curso, siempre que nos informes por escrito enviando un correo a info@associaciodic.org , con los datos de inscripción y el número de cuenta corriente en el que deberá hacer la devolución, en los casos siguientes:

1. Si avisas 20 días naturales antes del inicio del curso se devolverá el importe abonado.

2. Si cancelas la inscripción hasta 10 días naturales antes del inicio de la formación se devolverá el importe abonado restante 50%.

3. Os devolveremos la cantidad íntegra del importe abonado en cualquier caso si la cancelación se debe a:

 

● Razones médicas que te impidan realizar la formación y personal sanitario proporciona la certificación.

● Causas médicas extremas de algún familiar de primer grado o persona muy cercana y personal sanitario proporciona la certificación.

● Obligaciones civiles impuestas por las autoridades, (deber de carácter público, ej. Juicio, obligación de estar en un mesa electoral) después de la fecha de realización de la inscripción o matriculación.

● Muerte de una persona familiar o persona muy cercana.

● Alguna otra razón que para ti sea de vital importancia y creas que debemos considerar.

Las devoluciones las haremos dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de tu notificación de cancelación. No se harán devoluciones del importe abonado por cancelaciones hechas con 10 días o menos antes del inicio de la formación, cuando la formación haya comenzado o después de haber finalizado.

 

 

Obtención de certificados

Para la obtención del certificado de esta formación deberá haber asistido a un 90% de las horas lectivas del curso.

 

 

Cancelaciones

La Associació Drets i Ciutat podría posponer o cancelar si no hay suficientes personas inscritas o por causas de fuerza mayor. En estos caso, le devolveríamos el importe abonado.

Muchas gracias por el interés y la participación en nuestros cursos.